Startsida

Klicka på knappen med pilen så startar filmen

Det är fortfarande möjligt att förnya Slussen med förnuft!

Vår utredning (Länk) visar att Slussen kan förnyas etappvis under fem år, med mindre störningar och lägre kostnader. Plan B kan komma igång snabbare och ger bättre framkomlighet, både under byggtiden och när förnyelsen är klar. Det är främst gång-, cykel- och busstrafiken som förbättras.

Förnyelsen enligt plan B ger också bättre skydd mot översvämningar, både i Mälaren och mot framtida högre havsnivåer. I jämförelse med Nya Slussen-projektet blir det minst 5 miljarder över till andra angelägna projekt i Stockholm.

Det finns goda möjligheter att förnya Slussen, utan att förstöra miljön och stora kulturvärden. En modernisering enligt plan B kan genomföras på halva tiden och till halva kostnaden jämfört med Nya Slussen-projektet.

 

Mark- och miljödomstolens stopp för en bussterminal i Katarinaberget innebär ett totalstopp för hela Nya Slussen-projektet. Det kan ta flera år av nya planprocesser och domstolsprocesser innan Nya Slussen kan byggas – om projektet över huvud taget klarar alla juridiska prövningar.

Fördelen med SLUSSEN plan B är att en angelägen modernisering kan påbörjas utan att avvakta en ny planprocess. Eftersom staden äger alla fastigheter inom Slussenområdet finns inga formella hinder mot att upphäva och att ändra den nu gällande planen. Staden har full rådighet över hur Slussen ska förnyas. Staden har rätt att riva den skadade konstruktionen och återuppbygga Slussen, i stort som den ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Om kommunfullmäktige tar beslut om att upphäva den gällande planen kan projektering och viss rivning påbörjas direkt och en återuppbyggnad kan starta när upphävandet av planen vunnit laga kraft. Samtidigt med återuppbyggnaden kan en process för planändring pågå, som bekräftar den ändrade inriktningen av Slussen-projektet.

Stockholms politiker har alltså fortfarande möjlighet att ändra planerna och ta beslut om att Slussen ska förnyas.

Det finns många fördelar med att förnya Slussens konstruktion och samtidigt ha kvar klöverblads-lösningen. En ny terminal för Nacka-Värmdö-bussarna får bästa läget med korta och bekväma byten till tunnelbana och stadsbussar. En ljus, varm och trygg terminalmiljö med glaspartier mot bussarna och fin kontakt med Saltsjön och Mälaren kan byggas direkt. Busstrafiken kan snabbt förbättras med nya smarta linjer, som kan ha hållplatser i Slussen, och sen gå vidare till city och andra slutmål.

Klöverbladslösningen ger goda möjligheter att förbättra miljön och framkomligheten för alla. De stora gångstråken mellan Söder och Gamla Stan blir naturliga och tillgängliga för alla, utan hindrande trappor, och med planskilda korsningar. Cykeltrafiken får egna stråk med mer plats och bättre säkerhet. Busstrafiken får bättre framkomlighet, bättre hållplatser och möjligheter till rundkörning vid trafikstörningar. Biltrafiken får också bra framkomlighet och bättre flyt med planskilda korsningar och enkel väjning, i stället för T-korsningar med stopp och köer. Ett lugnare trafiktempo ger mindre buller och en bättre miljö för alla.

Ett smart utnyttjande av klöverbladet öppnar möjligheter att frigöra attraktiva ytor till trygga och sköna platser. Karl Johans torg utvidgas mot Gamla Stans solsida, med nya träd och bra kontakt med Riddarfjärden och Saltsjön. Rampen på Slussens västra sida, mot Riddarfjärden, blir bilfri och används för gående och cyklister. De fria vyerna med panoramat över Riddarfjärden, Gamla Stan och Strömmen bibehålls. Stadsbilden bevaras och näset med den tudelade förbindelsen mellan Söder och Gamla Stan behålls. Inga nya störande byggnader tillkommer.

Lokalerna i Slussen återskapas och moderniseras för kultur, service och handel. Den gamla gallerian kan utvecklas och få goda förbindelser med både torgplanet, tunnelbanan och bussterminalen. Mälarens utflöden förbättras med öppning av gamla Polhemsslussen och nya avtappningsrännor tillsammans med ökad kapacitet i Hammarby och Södertälje. På så sätt sprids vattenflödena och risken för översvämning, erosion, ras och stora slamflöden minskas. Slussen säkras också för högre havsnivåer med en hållbar höjdsättning.